Klantvoorwaarden:

1.Vervoer:

1.1 De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn. De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen.

1.2 Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken.

1.3 Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld etc. moet onder toezicht van de klant blijven.

1.4 Kleine voorwerpen (lusters, staanlampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt. Indien dit niet het geval is, mogen de medewerkers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer op eigen risico.

1.5 Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer op eigen risico.

1.6 De klant is verantwoordelijk voor het op de juiste manier borgen van de wasmachine trommel. In het geval dat dit niet gebeurd is, is  Koerier Komtzo niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine.

1.7  Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden.

1.8 Wij behouden ten alle tijden het recht om het vervoer van potten aarde/planten en dieren te weigeren.

1.9 Bijzondere en/of bederfelijke goederen: Goederen die als bijzonder of bederfelijk worden beschouwd in de Europese Unie. Het gaat hier om goederen die over het algemeen geen gevaar vormen voor de gezondheid, veiligheid of eigendommen tijdens hun transport maar het vervoer is op basis van openbaar beleid aan voorwaarden verbonden of in sommige gevallen verboden. Over het algemeen worden bijzondere of bederfelijke goederen die wettig door post of commerciële vervoerders kunnen worden vervoerd ook toegestaan op KKZ.

De volledige verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op het transport van gevaarlijke bijzondere en bederfelijke goederen na te leven ligt bij de afzender. Iemand die een niet vervoerbaar of verkeerd verpakt stuk gevaarlijk materiaal vervoert of laat vervoeren loopt het risico op een strafrechtelijke vervolging of andere rechtsmaatregelen.

1.10 Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden en geschiedt op eigen risico.

2. Aansprakelijkheid

2.1 In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de medewerkers van Koerier Komtzo de schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de koerier.

2.2 In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.

2.3 In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.

2.4 De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.

2.5 Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. Koerier Komtzo is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel.

2.6 Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden vallen niet onder aansprakelijkheid.

2.7 De klant is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen waar inboedel overeen verhuisd dient te worden. Houten en stenen vloeren zijn fragiel en dienen door de opdrachtgever afdoende beschermd te worden. Schade aan vloerdelen zijn altijd op eigen risico van de opdrachtgever.

2.8 Koerier Komtzo is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan tengevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

2.9 Gewone mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van Koerier Komtzo

2.10 Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van Koerier Komtzo uitgesloten. Er mag niet meer dan 20% breekbare materialen vervoerd worden per wagen.

2.11 Koerier Komtzo kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van Koerier Komtzo en de klant en/of zijn helper(s).

2.12 Koerier Komtzo sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij deze bewijst dat enigerlei schade is ontstaan tengevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van opdrachtnemer.

2.13 Koerier Komtzo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.

2.14 Koerier Komtzo is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan tengevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

2.15 Koerier Komtzo behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging

3.Betaling

3.1 Indien de klant beslist de opdracht te annuleren dient dit minstens 48 uur van te voren aangegeven te worden, anders wordt er € 50% van de offerte ,- in rekening gebracht. Indien het korter dan 2 uur van te voren wordt afgezegd wordt het gehele offertebedrag in rekening gebracht.

3.2 De betalingstermijn is 14 dagen, mocht deze termijn worden overschreden dan sturen wij u een herinnering toe. Mocht de betaling dan alsnog uitblijven dan wordt de zaak 14 dagen na dagtekening van de aanmaning uit handen gegeven aan Omnicas.

  • Er zal een contractuele zakelijke rente geheven worden over de verschuldigde hoofdsom van tenminste 1,5% per maand te rekenen vanaf de dag dat de debiteur door ons of diens gemachtigde, Medicas B.V., in gebreke is gesteld.
  • Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW met een minimum van € 40,- welke door debiteur betaald dienen te worden.
  • Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-
  • Indien debiteur niet buitengerechtelijk de vordering voldoet, dient debiteur alle te maken en gemaakte gerechtelijke kosten te betalen.
  • Debiteur dient ten allen tijden alle mutaties te melden die verband houden met zijn naam- adres- en woonplaatsgegevens, mochten deze gegevens niet correct of adequaat zijn dan is de debiteur de kosten verschuldigd, die gemaakt zullen worden ter verkrijging van de juiste gegevens.

3.3 Nalatigheidinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.

3.4 Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient ten alle tijd te worden betaald ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade dient achteraf na betaling van de factuur afgehandeld te worden.

4. Planning

Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop toe te kennen. Koerier Komtzo zal u bij wijziging daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.

5. Overeenkomst

Opdrachtnemer heeft door het aanvaarden van de overeenkomst van opdracht een inspanningsverbintenis jegens opdrachtgever.

6. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

Bij het plaatsen van een opdracht gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.